Chas H. Gabriel
Dịch lời của R. H McDaniel

Câu 1

1.Lạ lùng [A]thay đời tôi nay

nhờ ân điển được đổi thay,

Bởi [D]Jê-sus ngự vô tâm linh [A]nầy;

Từ xưa tôi tìm đâu đâu

mà nay thấy chân lý đây,

Chính [B7]lúc lòng hằng có Chúa ngự [E7]đấy.

Điệp khúc

Chúa [A]Jê-sus ngự tâm tôi mừng [C#m]bấy!

Chúa [D]Jê-sus ngự tâm tôi đêm [A]ngày,

Sự mừng vui tràn ngập tôi

dường như biển đang nhẩy [A]sóng,

Lúc [A]Jê-sus ngự [E7]đến ở trong [A]lòng.

Câu 2

2.Từ rày [A]không còn lạc sai,

không vơ vẩn như trước đâu,

Bởi [D]Jê-sus ngự vô tâm linh [A]nầy;

Mọi tội xưa dầu như son

mà nay rửa trông trắng phau,

Chính [B7]lúc lòng hằng có Chúa ngự [E7]đấy.

Điệp khúc

Chúa [A]Jê-sus ngự tâm tôi mừng [C#m]bấy!

Chúa [D]Jê-sus ngự tâm tôi đêm [A]ngày,

Sự mừng vui tràn ngập tôi

dường như biển đang nhẩy [A]sóng,

Lúc [A]Jê-sus ngự [E7]đến ở trong [A]lòng.

Câu 3

3.Đời tôi [A]nay được cậy trông

càng thêm chắc không đổi thay,

Bởi [D]Jê-sus ngự vô tâm linh [A]nầy;

Mọi luồng mây ngờ vực tan,

còn chi cản ngăn nữa đây,

Chính [B7]lúc lòng hằng có Chúa ngự [E7]đấy.

Điệp khúc

Chúa [A]Jê-sus ngự tâm tôi mừng [C#m]bấy!

Chúa [D]Jê-sus ngự tâm tôi đêm [A]ngày,

Sự mừng vui tràn ngập tôi

dường như biển đang nhẩy [A]sóng,

Lúc [A]Jê-sus ngự [E7]đến ở trong [A]lòng.

Câu 4

4.Kìa, một [A]luồng chân quang đương

bật soi trong trũng tử vong,

Bởi [D]Jê-sus ngự vô tâm linh [A]nầy;

Nhìn từ xa kìa thiên môn

ngày nay thấy đương mở tung,

Chính [B7]lúc lòng hằng có Chúa ngự [E7]đấy.

Điệp khúc

Chúa [A]Jê-sus ngự tâm tôi mừng [C#m]bấy!

Chúa [D]Jê-sus ngự tâm tôi đêm [A]ngày,

Sự mừng vui tràn ngập tôi

dường như biển đang nhẩy [A]sóng,

Lúc [A]Jê-sus ngự [E7]đến ở trong [A]lòng.

Câu 5

5.Một ngày [A]kia, mừng vui thay!

được bay lên cung hiển vinh,

Bởi [D]Jê-sus ngự vô tâm linh [A]nầy;

Lòng hân hoan nhẹ nhàng thay

được đi đến nơi vĩnh sinh,

Chính [B7]lúc lòng hằng có Chúa ngự [E7]đấy.

Điệp khúc

Chúa [A]Jê-sus ngự tâm tôi mừng [C#m]bấy!

Chúa [D]Jê-sus ngự tâm tôi đêm [A]ngày,

Sự mừng vui tràn ngập tôi

dường như biển đang nhẩy [A]sóng,

Lúc [A]Jê-sus ngự [E7]đến ở trong [A]lòng.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập