E. O. Excell, 1884
Dịch lời của E. O. Excell, 1884

Câu 1

1.Lòng [G]tôi ưa thích trỗi [D]khúc hoan [G]ca,

Từ lúc thoát ly đường [D7]lối,

Ngợi [G]Vua yêu tôi huyết [D7]báu lưu [G]ra,

Bởi [G]ơn Jê-[D7]sus chuộc [G]tôi.

Điệp khúc

Từ [G]lúc chính tôi được [D]cứu,

Từ [D7]khi Jê-sus buông tha,

Lòng ưa [G]tôn cao danh Jê-sus;

Từ lúc chính tôi được [D]cứu,

Trọng đời [D7]quyết sẽ giảng rao danh Jê-[G]sus.

Câu 2

2.Mừng [G]thay tôi có Jê-[D]sus trong [G]tâm,

Từ lúc thoát ly đường [D7]tối,

Làm [G]theo ý Chúa hưởng [D7]phước cao [G]thâm,

Bởi [G]ơn Jê-[D7]sus chuộc [G]tôi.

Điệp khúc

Từ [G]lúc chính tôi được [D]cứu,

Từ [D7]khi Jê-sus buông tha,

Lòng ưa [G]tôn cao danh Jê-sus;

Từ lúc chính tôi được [D]cứu,

Trọng đời [D7]quyết sẽ giảng rao danh Jê-[G]sus.

Câu 3

3.Lòng [G]tôi nay có chứng [D]cớ minh [G]bạch,

Từ lúc thoát ly đường [D7]tối,

Lòng [G]đa nghi, kinh hãi [D7]xưa tiêu [G]sạch,

Bởi [G]ơn Jê-[D7]sus chuộc [G]tôi.

Điệp khúc

Từ [G]lúc chính tôi được [D]cứu,

Từ [D7]khi Jê-sus buông tha,

Lòng ưa [G]tôn cao danh Jê-sus;

Từ lúc chính tôi được [D]cứu,

Trọng đời [D7]quyết sẽ giảng rao danh Jê-[G]sus.

Câu 4

4.Lòng [G]tôi không tả xiết [D]cảnh vui [G]tươi,

Từ lúc thoát ly đường [D7]tối,

Đều [G]do công nghĩa huyết [D7]Chúa tuôn [G]rơi,

Bởi [G]ơn Jê-[D7]sus chuộc [G]tôi.

Điệp khúc

Từ [G]lúc chính tôi được [D]cứu,

Từ [D7]khi Jê-sus buông tha,

Lòng ưa [G]tôn cao danh Jê-sus;

Từ lúc chính tôi được [D]cứu,

Trọng đời [D7]quyết sẽ giảng rao danh Jê-[G]sus.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập