Nhạc và lời: Nguyễn Hữu Ái

Câu 1

1.Ngài là [Ab]ai mà triệu [Ab]người

khắp năm [Db]châu trần [Bbm]gian

đã suy [Eb]tôn làm [Eb7]Vua của đời [Ab]mình?

Ngài là [Ab]ai mà mọi [Ab]lòng

có an [Db]vui tình [Bbm]thương,

nếu vâng [Eb]theo lời [Eb7]Ngài đã khuyên [Ab]răn?

Ngài làm [Ab]cho bao đau [C7]thương

sẽ vơi [Fm]đi nếu đến [Db]bên chân [Ab]Ngài.

Mọi lòng [Ab]đói có bánh [C7]sống

nước suối [Fm]cho hồn tàn [Db]héo.

[Bbm] Ánh sáng [Ab]soi [C7]nẻo tối [Fm]tăm,

nơi vực [Eb7]sâu, trong bóng [Ab]đêm.

Câu 2

2.Nhờ lời [Ab]Ngài mà cuộc [Ab]đời

biết bao [Db]nhiêu tội [Bbm]nhân

đã đổi [Eb]thay còn [Eb7]đâu chuỗi ngày [Ab]buồn.

Lòng nhiều [Ab]người đầy tuyệt [Ab]vọng

đã vui [Db]tươi tràn [Bbm]dâng,

hát suy [Eb]tôn Jê-[Eb7]sus Chúa yêu [Ab]thương.

Mọi giông [Ab]tố hay chông [C7]gai

sẽ tiêu [Fm]tan nếu lắng [Db]nghe lời [Ab]Ngài.

Đường tăm [Ab]tối có ánh [C7]sáng

nếu bước [Fm]đi bằng lời [Db]sống.

[Bbm] Chúa xót [Ab]thương [C7]mỗi cánh [Fm]chim

đang lầm [Eb7]lạc nơi bến [Ab]mê.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập