Câu 1

1.Lòng tôi ưa thích trỗi khúc hoan ca,

Từ lúc thoát ly đường lối,

Ngợi Vua yêu tôi huyết báu lưu ra,

Bởi ơn Jê-sus chuộc tôi.

Điệp khúc

Từ lúc chính tôi được cứu,

Từ khi Jê-sus buông tha,

Lòng ưa tôn cao danh Jê-sus;

Từ lúc chính tôi được cứu,

Trọng đời quyết sẽ giảng rao danh Jê-sus.

Câu 2

2.Mừng thay tôi có Jê-sus trong tâm,

Từ lúc thoát ly đường tối,

Làm theo ý Chúa hưởng phước cao thâm,

Bởi ơn Jê-sus chuộc tôi.

Điệp khúc

Từ lúc chính tôi được cứu,

Từ khi Jê-sus buông tha,

Lòng ưa tôn cao danh Jê-sus;

Từ lúc chính tôi được cứu,

Trọng đời quyết sẽ giảng rao danh Jê-sus.

Câu 3

3.Lòng tôi nay có chứng cớ minh bạch,

Từ lúc thoát ly đường tối,

Lòng đa nghi, kinh hãi xưa tiêu sạch,

Bởi ơn Jê-sus chuộc tôi.

Điệp khúc

Từ lúc chính tôi được cứu,

Từ khi Jê-sus buông tha,

Lòng ưa tôn cao danh Jê-sus;

Từ lúc chính tôi được cứu,

Trọng đời quyết sẽ giảng rao danh Jê-sus.

Câu 4

4.Lòng tôi không tả xiết cảnh vui tươi,

Từ lúc thoát ly đường tối,

Đều do công nghĩa huyết Chúa tuôn rơi,

Bởi ơn Jê-sus chuộc tôi.

Điệp khúc

Từ lúc chính tôi được cứu,

Từ khi Jê-sus buông tha,

Lòng ưa tôn cao danh Jê-sus;

Từ lúc chính tôi được cứu,

Trọng đời quyết sẽ giảng rao danh Jê-sus.

Xem tất cả Karaoke Thánh ca

Mới truy cập