Câu 1

1.Tiếng chuông lòng vui vẻ

bạn được nghe reo vang,

sự an ninh bất di do Jê-sus vui ban,

Duy bước ngay trên con đường hẹp

Mong sống cho Jê-sus vui đẹp,

Thì lòng bạn luôn khoan khoái

nghe Chúa rung chuông hoài.

Điệp khúc

Tiếng chuông rền lòng bạn vui vẻ,

Hồi chuông rung tâm bạn vui vẻ.

Bất câu nơi nao đêm hay ngày,

quyết cứ đưa Jê-sus theo rày,

Thì lòng bạn luôn khoan khoái

nghe Chúa rung chuông hoài.

Câu 2

2.Ái tâm Ngài sung mãn

bạn được nhận tri nay,

bạn nên đem tỏ cho

ai lân cận được hay;

Nên nói năng câu ân hậu rày,

xử trong yêu thương mọi ngày,

Thì lòng bạn luôn khoan khoái

nghe Chúa rung chuông hoài.

Điệp khúc

Tiếng chuông rền lòng bạn vui vẻ,

Hồi chuông rung tâm bạn vui vẻ.

Bất câu nơi nao đêm hay ngày,

quyết cứ đưa Jê-sus theo rày,

Thì lòng bạn luôn khoan khoái

nghe Chúa rung chuông hoài.

Câu 3

3.Bước đi về thiên quốc

dầu bạn gặp chặng long đong,

Nhờ Ngài ban ơn đắc thắng

trên thiên trình thong dong,

Tuy mắt nay khôn trông Chân Thần,

Nhưng Chúa Jê-sus luôn luôn gần,

lòng bạn luôn khoan khoái

nghe Chúa rung chuông hoài.

Điệp khúc

Tiếng chuông rền lòng bạn vui vẻ,

Hồi chuông rung tâm bạn vui vẻ.

Bất câu nơi nao đêm hay ngày,

quyết cứ đưa Jê-sus theo rày,

Thì lòng bạn luôn khoan khoái

nghe Chúa rung chuông hoài.

Câu 4

4.Hãy soi rạng danh Chúa

trọn sinh hoạt bạn không thôi,

Làm được chi cho Chúa;

không nên quên phận làm tôi,

Như có lương tâm thanh bạch rày,

Đem lắm sinh linh quy phục Ngài,

Thì lòng bạn luôn khoan khoái

nghe Chúa rung chuông hoài.

Điệp khúc

Tiếng chuông rền lòng bạn vui vẻ,

Hồi chuông rung tâm bạn vui vẻ.

Bất câu nơi nao đêm hay ngày,

quyết cứ đưa Jê-sus theo rày,

Thì lòng bạn luôn khoan khoái

nghe Chúa rung chuông hoài.

Xem tất cả Karaoke Thánh ca

Mới truy cập