William J. Kirkpatrick, 1838-1921
Dịch lời của J. Edward Ruark

Câu 1

[Ab]1.Tiếng chuông lòng vui vẻ

[Db]bạn được nghe reo [Ab]vang,

[Eb7]Và sự an ninh [Eb7]bất di do Jê-sus vui ban,

[Ab]Duy bước ngay trên [Db]con đường hẹp

[Bb7]Mong sống cho Jê-[Eb]sus vui đẹp,

[Eb7]Thì lòng bạn luôn khoan khoái

[Ab]nghe Chúa [Eb]rung chuông [Ab]hoài.

Điệp khúc

Tiếng chuông rền lòng bạn vui vẻ,

[Eb7]Hồi chuông [Bb7]rung tâm bạn vui [Eb]vẻ.

[Ab]Bất câu nơi nao [Db]đêm hay ngày,

[Bbm]quyết cứ đưa Jê-[Eb7]sus theo rày,

[Ab]Thì lòng bạn luôn [Eb7]khoan khoái

[Ab]nghe Chúa [Eb7]rung chuông [Ab]hoài.

Câu 2

[Ab]2.Ái tâm Ngài sung mãn

[Db]bạn được nhận tri [Ab]nay,

[Eb7]Và bạn nên đem [Eb7]tỏ cho

ai lân cận được hay;

[Ab]Nên nói năng câu [Db]ân hậu rày,

[Bb7]Cư xử trong yêu [Eb]thương mọi ngày,

[Eb7]Thì lòng bạn luôn khoan khoái

[Ab]nghe Chúa [Eb]rung chuông [Ab]hoài.

Điệp khúc

Tiếng chuông rền lòng bạn vui vẻ,

[Eb7]Hồi chuông [Bb7]rung tâm bạn vui [Eb]vẻ.

[Ab]Bất câu nơi nao [Db]đêm hay ngày,

[Bbm]quyết cứ đưa Jê-[Eb7]sus theo rày,

[Ab]Thì lòng bạn luôn [Eb7]khoan khoái

[Ab]nghe Chúa [Eb7]rung chuông [Ab]hoài.

Câu 3

[Ab]3.Bước đi về thiên quốc

dầu [Db]bạn gặp chặng long [Ab]đong,

[Eb7]Nhờ Ngài ban ơn [Eb7]đắc thắng

trên thiên trình thong dong,

[Ab]Tuy mắt nay khôn [Db]trông Chân Thần,

[Bb7]Nhưng Chúa Jê-sus [Eb]luôn luôn gần,

[Eb7]Và lòng bạn luôn khoan khoái

[Ab]nghe Chúa [Eb]rung chuông [Ab]hoài.

Điệp khúc

Tiếng chuông rền lòng bạn vui vẻ,

[Eb7]Hồi chuông [Bb7]rung tâm bạn vui [Eb]vẻ.

[Ab]Bất câu nơi nao [Db]đêm hay ngày,

[Bbm]quyết cứ đưa Jê-[Eb7]sus theo rày,

[Ab]Thì lòng bạn luôn [Eb7]khoan khoái

[Ab]nghe Chúa [Eb7]rung chuông [Ab]hoài.

Câu 4

[Ab]4.Hãy soi rạng danh Chúa

trọn [Db]sinh hoạt bạn không [Ab]thôi,

[Eb7]Làm được chi cho [Eb7]Chúa;

không nên quên phận làm tôi,

[Ab]Như có lương tâm [Db]thanh bạch rày,

[Bb7]Đem lắm sinh linh [Eb]quy phục Ngài,

[Eb7]Thì lòng bạn luôn khoan khoái

[Ab]nghe Chúa [Eb]rung chuông [Ab]hoài.

Điệp khúc

Tiếng chuông rền lòng bạn vui vẻ,

[Eb7]Hồi chuông [Bb7]rung tâm bạn vui [Eb]vẻ.

[Ab]Bất câu nơi nao [Db]đêm hay ngày,

[Bbm]quyết cứ đưa Jê-[Eb7]sus theo rày,

[Ab]Thì lòng bạn luôn [Eb7]khoan khoái

[Ab]nghe Chúa [Eb7]rung chuông [Ab]hoài.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập