Georg. C. Stebbins, 1878
Dịch lời của J. G. Small, 1863

Câu 1

1.Gặp được Thiết hữu, thỏa thích tôi thay!

Khi chưa nhận Ngài, Ngài đã thương;

Lòng lành hấp dẫn tôi đến gần Ngài,

Jê-sus buộc tôi vào Ngài luôn.

Lòng vẫn kết liên cùng Chúa tôi nay,

Dây buộc kia không dứt mối liên.

Lòng nầy của Chúa, Chúa của lòng nầy,

Muôn đời Jê-sus hằng còn nguyên.

Câu 2

2.Gặp được Thiết hữu, thỏa thích tâm tôi!

Do tôi, Ngài liều mình ngọc châu;

Kìa, dòng huyết báu thay giá chuộc rồi,

Tâm hồn sạch trong, còn tội đâu.

Mọi sở hữu tôi nào dám giữ chi,

Xin hoàn lại cho Cứu Chúa tôi.

Nào lòng, trí, sức, của cải, gì gì,

Tôi nguyện trọn dâng Jê-sus thôi.

Câu 3

3.Gặp được Thiết hữu, thỏa thích tâm tôi!

Jê-sus nhận được mọi quyền năng.

Hành trình tới chốn vinh hiển đời đời,

Do Ngài đưa tôi vào bình an.

Được mãi mãi vinh diệu thiên cung,

Quan niệm nầy giục giã bản tâm:

Từ giờ tỉnh thức, chiến đấu bền lòng,

Sau được bình an ngàn ngàn năm.

Câu 4

4.Gặp được Thiết hữu, thỏa thích tâm tôi!

Khoan nhân, thành thật và hiền nhu,

Vị Thống Soái, Mưu trọn đời,

Binh vực tôi như một trạng sư.

Ngài tríu mến tôi nồng thắm khôn phai,

Không quyền nào chia rẽ Chúa tôi.

Địa ngục, sống, chết, cả trụ nầy,

Không hề! đời tôi thuộc Ngài thôi.

Mới truy cập