Georg. C. Stebbins, 1878
Dịch lời của J. G. Small, 1863

Câu 1

1.Gặp [A]được Thiết hữu, thỏa [E]thích tôi thay!

Khi [E7]chưa nhận Ngài, Ngài [A]đã thương;

Lòng [A]lành hấp dẫn tôi [D]đến gần Ngài,

Jê-[A]sus buộc tôi vào [E]Ngài [A]luôn.

Lòng [E7]vẫn kết liên cùng [A]Chúa tôi nay,

Dây [D]buộc kia [B7]không dứt [E7]mối liên.

Lòng [A]nầy của Chúa, Chúa [D]của lòng nầy,

Muôn [A]đời Jê-sus hằng [E7]còn [A]nguyên.

Câu 2

2.Gặp [A]được Thiết hữu, thỏa [E]thích tâm tôi!

Do [E7]tôi, Ngài liều mình [A]ngọc châu;

Kìa, [A]dòng huyết báu thay [D]giá chuộc rồi,

Tâm [A]hồn sạch trong, còn [E]tội [A]đâu.

Mọi [E7]sở hữu tôi nào [A]dám giữ chi,

Xin [D]hoàn lại [B7]cho Cứu [E7]Chúa tôi.

Nào [A]lòng, trí, sức, của [D]cải, gì gì,

Tôi [A]nguyện trọn dâng Jê-[E7]sus [A]thôi.

Câu 3

3.Gặp [A]được Thiết hữu, thỏa [E]thích tâm tôi!

Jê-[E7]sus nhận được mọi [A]quyền năng.

Hành [A]trình tới chốn vinh [D]hiển đời đời,

Do [A]Ngài đưa tôi vào [E]bình [A]an.

Được [E7]mãi mãi vinh diệu [A]ở thiên cung,

Quan [D]niệm nầy [B7]giục giã [E7]bản tâm:

Từ [A]giờ tỉnh thức, chiến [D]đấu bền lòng,

Sau [A]được bình an ngàn [E7]ngàn [A]năm.

Câu 4

4.Gặp [A]được Thiết hữu, thỏa [E]thích tâm tôi!

Khoan [E7]nhân, thành thật và [A]hiền nhu,

[A]Vị Thống Soái, Mưu [D]Sĩ trọn đời,

Binh [A]vực tôi như một [E]trạng [A]sư.

Ngài [E7]tríu mến tôi nồng [A]thắm khôn phai,

Không [D]quyền nào [B7]chia rẽ [E7]Chúa tôi.

Địa [A]ngục, sống, chết, cả [D]vũ trụ nầy,

Không [A]hề! đời tôi thuộc [E7]Ngài [A]thôi.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập