John D. Olsen
Khải 5:13b

Câu

Chúc cho Đấng ngồi trên ngôi,

cùng Chiên Con, được ngợi khen,

tôn quý, vinh hiển và quyền phép,

cho đến đời đời, cho đến đời đời.

A-men, A-men, A- men.

Mới truy cập