James McGranahan, 1840-1907
Dịch lời của W. W. D

Câu 1

Xưa Jê-sus chết trên cây thập tự,

Nay Ngài đang sống quản cai mọi sự.

Đời đời duy Ngài xưng công nghĩa,

Khá chăm xem Jê-sus Christ kia.

Mới truy cập