James McGranahan, 1840-1907
Dịch lời của W. W. D

Câu 1

[G]Xưa Jê-sus [C]chết trên [G]cây thập [D7]tự,

Nay Ngài đang [G]sống [D7]quản [G]cai mọi sự.

[G]Đời đời [G]duy Ngài [C]xưng [G]công [C]nghĩa,

[G]Khá chăm xem Jê-sus [D7]Christ [G]kia.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập