W. H. Doane, 1832-1915
Dịch lời của Fanny J. Crosby, 1820-1915

Câu 1

[F]1.Jê-sus giữ tôi [Dm]gần thập [Bb]tự,

[F]Gần hông [F]tuôn suối [F]huyết [C]ra,

[F]Lưu xuất ở nơi [Bb]Gô-gô-tha,

[F]Nghìn thu công hiệu [C7]chẳng [F]ngoa.

Điệp khúc

[F7]Thập giá Chúa, [Bb]thập giá Chúa,

[F]Vinh hiển tôi muôn [F]muôn [C7]đời,

[F]Cho đến [A7]qua bên [Bb]kia bờ rồi,

[F]Ngày đêm an lạc [C7]thảnh [F]thơi.

Câu 2

[F]2.Tôi đứng bên thập [Dm]tự sợ [Bb]sệt,

[F]Tình yêu [F]thương Chúa [F]phủ [C]tôi;

[F]Kia, ánh sáng Sao [Bb]Mai rực trời,

[F]Lòa vinh quang cùng [C7]khắp [F]nơi.

Điệp khúc

[F7]Thập giá Chúa, [Bb]thập giá Chúa,

[F]Vinh hiển tôi muôn [F]muôn [C7]đời,

[F]Cho đến [A7]qua bên [Bb]kia bờ rồi,

[F]Ngày đêm an lạc [C7]thảnh [F]thơi.

Câu 3

[F]3.Xin nhắc trong tâm [Dm]linh nầy [Bb]hoài,

[F]Về thập [F]tự của [F]Chúa [C]tôi;

[F]Đưa dẫn tôi suốt [Bb]đêm liền ngày,

[F]Hằng bươn theo mục [C7]đích [F]thôi.

Điệp khúc

[F7]Thập giá Chúa, [Bb]thập giá Chúa,

[F]Vinh hiển tôi muôn [F]muôn [C7]đời,

[F]Cho đến [A7]qua bên [Bb]kia bờ rồi,

[F]Ngày đêm an lạc [C7]thảnh [F]thơi.

Câu 4

[F]4.Tôi đứng bên thập [Dm]tự nhẹ [Bb]nhàng,

[F]Hằng trông [F]mong Chúa [F]tái [C]lâm;

[F]Nghinh tiếp tôi bước [Bb]lên bờ vàng,

[F]Lìa xa nơi trần [C7]tối [F]tăm.

Điệp khúc

[F7]Thập giá Chúa, [Bb]thập giá Chúa,

[F]Vinh hiển tôi muôn [F]muôn [C7]đời,

[F]Cho đến [A7]qua bên [Bb]kia bờ rồi,

[F]Ngày đêm an lạc [C7]thảnh [F]thơi.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập