Câu 1

1.Jê-sus giữ tôi gần thập tự,

Gần hông tuôn suối huyết ra,

Lưu xuất ở nơi -gô-tha,

Nghìn thu công hiệu chẳng ngoa.

Điệp khúc

Thập giá Chúa, thập giá Chúa,

Vinh hiển tôi muôn muôn đời,

Cho đến qua bên kia bờ rồi,

Ngày đêm an lạc thảnh thơi.

Câu 2

2.Tôi đứng bên thập tự sợ sệt,

Tình yêu thương Chúa phủ tôi;

Kia, ánh sáng Sao Mai rực trời,

Lòa vinh quang cùng khắp nơi.

Điệp khúc

Thập giá Chúa, thập giá Chúa,

Vinh hiển tôi muôn muôn đời,

Cho đến qua bên kia bờ rồi,

Ngày đêm an lạc thảnh thơi.

Câu 3

3.Xin nhắc trong tâm linh nầy hoài,

Về thập tự của Chúa tôi;

Đưa dẫn tôi suốt đêm liền ngày,

Hằng bươn theo mục đích thôi.

Điệp khúc

Thập giá Chúa, thập giá Chúa,

Vinh hiển tôi muôn muôn đời,

Cho đến qua bên kia bờ rồi,

Ngày đêm an lạc thảnh thơi.

Câu 4

4.Tôi đứng bên thập tự nhẹ nhàng,

Hằng trông mong Chúa tái lâm;

Nghinh tiếp tôi bước lên bờ vàng,

Lìa xa nơi trần tối tăm.

Điệp khúc

Thập giá Chúa, thập giá Chúa,

Vinh hiển tôi muôn muôn đời,

Cho đến qua bên kia bờ rồi,

Ngày đêm an lạc thảnh thơi.

Xem tất cả Karaoke Thánh ca

Mới truy cập