Elisha A. Hoffman, 1839-1929
Dịch lời của Elisha A. Hoffman

Câu 1

1.Kìa trông [Ab]vực sâu đương

lôi cuốn hằng [Bbm]bao linh [Db]hồn,

Đèn linh [Eb]kia mau chiếu [Ab]lên!

Sao ta đành ngơ tai

bưng mắt mặc [Bbm]ai kêu [Db]dồn,

Mau chiếu [Ab]sáng [Eb] soi rạng bốn [Ab]bên!

Điệp khúc

Mau chiếu [Ab]ra cho người

xem Phước âm [Bbm]quang!

Mau chiếu [Eb7]ra cho người

trong [Ab]tối mê man!

Họ rên siết trong biển

mênh [Db]mông lềnh bềnh,

Trông ngóng [Ab]ta

[Eb] khêu đèn thánh [Ab]lên.

Câu 2

2.Muôn triệu [Ab]người hiện đang

tha thiết chờ [Bbm]mong Tin [Db]Lành,

Đèn linh [Eb]kia mau chiếu [Ab]lên!

Mau đi tìm họ, ta lơ lửng

trì [Bbm]diên sao [Db]đành,

Mau chiếu [Ab]sáng [Eb] soi rạng bốn [Ab]bên.

Điệp khúc

Mau chiếu [Ab]ra cho người

xem Phước âm [Bbm]quang!

Mau chiếu [Eb7]ra cho người

trong [Ab]tối mê man!

Họ rên siết trong biển

mênh [Db]mông lềnh bềnh,

Trông ngóng [Ab]ta

[Eb] khêu đèn thánh [Ab]lên.

Câu 3

3.Jê-sus [Ab]truyền ta rao

cho mỗi người [Bbm]nghe Tin [Db]Lành,

Đèn linh [Eb]kia mau chiếu [Ab]lên!

Nay được chuộc rồi, sao

ta chối lệnh [Bbm]Christ ban [Db]hành?

Mau chiếu [Ab]sáng [Eb] soi rạng bốn [Ab]bên.

Điệp khúc

Mau chiếu [Ab]ra cho người

xem Phước âm [Bbm]quang!

Mau chiếu [Eb7]ra cho người

trong [Ab]tối mê man!

Họ rên siết trong biển

mênh [Db]mông lềnh bềnh,

Trông ngóng [Ab]ta

[Eb] khêu đèn thánh [Ab]lên.

Câu 4

4.Ta tình [Ab]nguyện đi nhân

danh Chúa Jê-[Bbm]sus trên [Db]trời,

Đèn linh [Eb]kia mau chiếu [Ab]lên!

Rao truyền tình yêu thương

ơn cứu chuộc [Bbm]cho muôn [Db]người,

Mau chiếu [Ab]sáng [Eb] soi rạng bốn [Ab]bên.

Điệp khúc

Mau chiếu [Ab]ra cho người

xem Phước âm [Bbm]quang!

Mau chiếu [Eb7]ra cho người

trong [Ab]tối mê man!

Họ rên siết trong biển

mênh [Db]mông lềnh bềnh,

Trông ngóng [Ab]ta

[Eb] khêu đèn thánh [Ab]lên.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập