J. H. Stockton, 1813-1877
Dịch lời của W. McDonald, 1820-1901

Câu 1

Huyết Jê-[E]sus thật [B7]cao quý [E]kìa,

Xưa [A]thế tôi [E]tuôn trào [B7]kia!

Thập [E]giá tuôn dòng huyết

[A]quyền năng thay!

Bởi [B7]tin lòng tôi thấy [E]rày.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập