J. H. Stockton, 1813-1877
Dịch lời của W. McDonald, 1820-1901

Câu 1

Huyết Jê-sus thật cao quý kìa,

Xưa thế tôi tuôn trào kia!

Thập giá tuôn dòng huyết

quyền năng thay!

Bởi tin lòng tôi thấy rày.

Mới truy cập