Lewis Edson,1782
Dịch lời của Charles Wesley, 1742

Câu 1

1.Tâm linh ơi, vùng lên này!

Sầu kinh bao mối trút ngay;

Kìa, Sinh tế dângta,

Xưa đã tuôn huyết hồng ra;

Đấng bảo chứng tại nơi ngôi Cha,

Tiện danh ta ghitay Jê-sus,

Tiện danh ta ghi ở đó nghìn thu.

Câu 2

2.Đấng vĩnh hữu ngự thiên tòa,

ta khẩn đảo thiết tha;

Tình yêu cứu mỗi người nay.

Do huyết Ngài đem cầu thay;

Dùng huyết cứu rỗi tội nhân quy lai,

Tòa thiên ân bôi huyết Con hy sinh,

Tại ngôi thiên ân huyết vẫn nghiệm linh.

Câu 3

3.Trên -gô-tha lạ dường,

Ngài mang năm vết huyết thương,

Lời năm vết ấy diệu thay,

Đang thế tôi khẩn nguyện nay:

“Tội lỗi của nó cầu Cha tha ngay,

Người Cha mua, xin chớ nên buông xa,

Người Cha mua đây, xin chớ lìa xa.”

Câu 4

4.Cha nghe Con Ngài nguyện cầu,

Con Cha đã xức dầu,

Thật Cha thánh chẳng hề quên

Khi Chúa Con khẩn một bên;

Hồi đáp huyết tích, Thần Linh kêu lên

Rằng, ngươi nay sinh bởi Cha thiêng liêng,

Rằng, ngươi nay sinh do Chúa thượng thiên.

Câu 5

5.Tâm tôi nay tội sạch ngần

Hòa thân với Đấng Chân Thần,

Làm con của Cha thượng thiên,

Tâm trí từ nay bình yên

Lại ngôi thiên ân lòng tin trung kiên.

Mừng vui tôi kêu Chúa, A ba, Cha,

Mừng thay tôi xưng Chân Chúa Cha.

Mới truy cập