Elisha A. Hoffman, 1839-1929
Dịch lời của Elisha A. Hoffman

Câu 1

1.Kìa trông vực sâu đương

lôi cuốn hằng bao linh hồn,

Đèn linh kia mau chiếu lên!

Sao ta đành ngơ tai

bưng mắt mặc ai kêu dồn,

Mau chiếu sáng soi rạng bốn bên!

Điệp khúc

Mau chiếu ra cho người

xem Phước âm quang!

Mau chiếu ra cho người

trong tối mê man!

Họ rên siết trong biển

mênh mông lềnh bềnh,

Trông ngóng ta

khêu đèn thánh lên.

Câu 2

2.Muôn triệu người hiện đang

tha thiết chờ mong Tin Lành,

Đèn linh kia mau chiếu lên!

Mau đi tìm họ, ta lơ lửng

trì diên sao đành,

Mau chiếu sáng soi rạng bốn bên.

Điệp khúc

Mau chiếu ra cho người

xem Phước âm quang!

Mau chiếu ra cho người

trong tối mê man!

Họ rên siết trong biển

mênh mông lềnh bềnh,

Trông ngóng ta

khêu đèn thánh lên.

Câu 3

3.Jê-sus truyền ta rao

cho mỗi người nghe Tin Lành,

Đèn linh kia mau chiếu lên!

Nay được chuộc rồi, sao

ta chối lệnh Christ ban hành?

Mau chiếu sáng soi rạng bốn bên.

Điệp khúc

Mau chiếu ra cho người

xem Phước âm quang!

Mau chiếu ra cho người

trong tối mê man!

Họ rên siết trong biển

mênh mông lềnh bềnh,

Trông ngóng ta

khêu đèn thánh lên.

Câu 4

4.Ta tình nguyện đi nhân

danh Chúa Jê-sus trên trời,

Đèn linh kia mau chiếu lên!

Rao truyền tình yêu thương

ơn cứu chuộc cho muôn người,

Mau chiếu sáng soi rạng bốn bên.

Điệp khúc

Mau chiếu ra cho người

xem Phước âm quang!

Mau chiếu ra cho người

trong tối mê man!

Họ rên siết trong biển

mênh mông lềnh bềnh,

Trông ngóng ta

khêu đèn thánh lên.

Mới truy cập