Câu 1

1.Ta cho ngươi lòng như tuyết bạch,

Dầu ác khiên đỏ như đơn hồng;

Ta cho ngươi lòng như tuyết bạch,

Dầu lỗi ngươi đỏ như thể son;

Lòng được gội trắng như lông chiên,

Dầu xưa thắm tội khiên.

Tâm linh ngươi dường son đỏ chăng?

Sẽ phiếu trắng sạch hơn tuyết băng;

Dẫu trong ngươi tội như đơn hồng,

Ta thay nên băng tâm tinh trong.

Câu 2

2.Đây tin vui cần nên lắng nghe,

Thượng Đế khuyên khá mau quay về;

Đây tin vui cần nên lắng nghe,

Thượng Đế khuyên chớ nên chấp ;

Lòng đại từ Chúa như non cao,

Tình yêu lớn dường bao!

Đây tin vui cần nên lắng tai,

Chúa bác ái gọi anh đáo lai,

Khá nghe Giê-hô-va khuyên nài,

Mau ăn năn tin ngay hôm nay.

Câu 3

3.Giê-hô-va truyền tha thứ anh,

Ngài ắt quên lỗi anh phạm rồi:

Giê-hô-va truyền tha thứ anh,

Mọi vi phạm xưa Ngài xóa bôi.

Nguyền nghe lời phán Giê--va:

“Nầy con khá nhìn ta!”

Giê-hô-va truyền tha thứ ngay,

Chúa chẳng nhớ tội anh mảy may,

Ác uế anh Ngài bôi sạch ròng,

Quăng xa anh như tây xa đông.

Xem tất cả Karaoke Thánh ca

Mới truy cập