William H. Doane, 1832-1915
Dịch lời của Fanny J. Crosby, 1820-1915

Câu 1

1.Ta cho [Ab]ngươi lòng như [Db]tuyết bạch,

Dầu ác [Eb7]khiên đỏ như đơn [Ab]hồng;

Ta cho [Ab]ngươi lòng như [Db]tuyết bạch,

Dầu lỗi [Eb7]ngươi đỏ như thể [Ab]son;

Lòng được gội [Eb7]trắng như [Ab]lông chiên,

Dầu xưa [Cm]thắm tội [Fm]khiên.

Tâm linh [Ab]ngươi dường son [Db]đỏ chăng?

Sẽ phiếu [Ab]trắng sạch hơn [Db]tuyết băng;

Dẫu trong [Db]ngươi tội như đơn [Ab]hồng,

Ta thay [Eb7]nên băng tâm tinh [Ab]trong.

Câu 2

2.Đây tin [Ab]vui cần nên [Db]lắng nghe,

Thượng Đế [Eb7]khuyên khá mau quay [Ab]về;

Đây tin [Ab]vui cần nên [Db]lắng nghe,

Thượng Đế [Eb7]khuyên chớ nên chấp [Ab]nê;

Lòng đại từ [Eb7]Chúa như [Ab]non cao,

Tình yêu [Cm]lớn dường [Fm]bao!

Đây tin [Ab]vui cần nên [Db]lắng tai,

Chúa bác [Ab]ái gọi anh [Db]đáo lai,

Khá nghe [Db]Giê-hô-va khuyên [Ab]nài,

Mau ăn [Eb7]năn tin ngay hôm [Ab]nay.

Câu 3

3.Giê-hô-[Ab]va truyền tha [Db]thứ anh,

Ngài ắt [Eb7]quên lỗi anh phạm [Ab]rồi:

Giê-hô-[Ab]va truyền tha [Db]thứ anh,

Mọi vi [Eb7]phạm xưa Ngài xóa [Ab]bôi.

Nguyền nghe lời [Eb7]phán Giê-[Ab]hô-va:

“Nầy con [Cm]khá nhìn [Fm]ta!”

Giê-hô-[Ab]va truyền tha [Db]thứ ngay,

Chúa chẳng [Ab]nhớ tội anh [Db]mảy may,

Ác uế [Db]anh Ngài bôi sạch [Ab]ròng,

Quăng xa [Eb7]anh như tây xa [Ab]đông.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập