William H. Doane, 1832-1915
Dịch lời của Fanny J. Crosby, 1820-1915

Câu 1

1.Ta cho ngươi lòng như tuyết bạch,

Dầu ác khiên đỏ như đơn hồng;

Ta cho ngươi lòng như tuyết bạch,

Dầu lỗi ngươi đỏ như thể son;

Lòng được gội trắng như lông chiên,

Dầu xưa thắm tội khiên.

Tâm linh ngươi dường son đỏ chăng?

Sẽ phiếu trắng sạch hơn tuyết băng;

Dẫu trong ngươi tội như đơn hồng,

Ta thay nên băng tâm tinh trong.

Câu 2

2.Đây tin vui cần nên lắng nghe,

Thượng Đế khuyên khá mau quay về;

Đây tin vui cần nên lắng nghe,

Thượng Đế khuyên chớ nên chấp ;

Lòng đại từ Chúa như non cao,

Tình yêu lớn dường bao!

Đây tin vui cần nên lắng tai,

Chúa bác ái gọi anh đáo lai,

Khá nghe Giê-hô-va khuyên nài,

Mau ăn năn tin ngay hôm nay.

Câu 3

3.Giê-hô-va truyền tha thứ anh,

Ngài ắt quên lỗi anh phạm rồi:

Giê-hô-va truyền tha thứ anh,

Mọi vi phạm xưa Ngài xóa bôi.

Nguyền nghe lời phán Giê--va:

“Nầy con khá nhìn ta!”

Giê-hô-va truyền tha thứ ngay,

Chúa chẳng nhớ tội anh mảy may,

Ác uế anh Ngài bôi sạch ròng,

Quăng xa anh như tây xa đông.

Mới truy cập