Câu 1

1.Làm giàu tôi không ham, Chúa ôi,

Bạc vàng phù vân đấy thôi;

Lòng nay mong sao cho biết thấu,

Sẽ đến thiên đàng lúc sau;

Được điền danh trong sách vĩnh sinh,

Tờ tờ thật trông trắng tinh;

Jê-sus, hỡi Chúa, Vua thiên đài,

Tiện danh đã chép chưa Ngài?

Điệp khúc 1

(1,2)Tiện danh đã hép chưa Ngài,

Vào trang thiên thơ quý thay,

Trong thiên quốc hiển vinh chi tày,

Tiện danh đã chép chưa Ngài?

Câu 2

2.Tội tình tôi đây như hải sa,

Thật nặng nề thay, hỡi Cha!

Nhờ Jê-sus tuôn huyết quí báu,

Đã tẩy tâm hồn trắng phau;

Vì lời Chân Kinh chép chẳng ngoa,

Từ miệng Ngài ban hứa ra:

“Dầu ngươi ác uế như son rày,

Nầy ta phiếu tuyết khôn tày”.

Điệp khúc 1

(1,2)Tiện danh đã hép chưa Ngài,

Vào trang thiên thơ quý thay,

Trong thiên quốc hiển vinh chi tày,

Tiện danh đã chép chưa Ngài?

Câu 3

3.Kìa, thành nguy nga xinh quá xinh,

Đền ngọc lầu son quí vinh:

Nhiều thiên binh, thiên sứ chói ánh,

Áo xống phô màu trắng tinh;

Thành tuyệt không gian ác, đớn đau,

Làm mờ màu xinh tốt đâu,

Muôn thiên sứ ngóng trông đêm ngày,

Tiện danh quả đã chép rày.

Điệp khúc 2

Tiện danh quả đã chép rày

Vào trang thiên thơ quý thay?

Trong thiên quốc hiển vinh chi tày,

Tiện danh quả đã chép rày.

Xem tất cả Beat Thánh ca

Mới truy cập