Frank M. Davis, 1839-1896
Dịch lời của Mary A. Kidder, 1820-1905

Câu 1

1.Làm giàu tôi không ham, Chúa ôi,

Bạc vàng phù vân đấy thôi;

Lòng nay mong sao cho biết thấu,

Sẽ đến thiên đàng lúc sau;

Được điền danh trong sách vĩnh sinh,

Tờ tờ thật trông trắng tinh;

Jê-sus, hỡi Chúa, Vua thiên đài,

Tiện danh đã chép chưa Ngài?

Điệp khúc 1

(1,2)Tiện danh đã hép chưa Ngài,

Vào trang thiên thơ quý thay,

Trong thiên quốc hiển vinh chi tày,

Tiện danh đã chép chưa Ngài?

Câu 2

2.Tội tình tôi đây như hải sa,

Thật nặng nề thay, hỡi Cha!

Nhờ Jê-sus tuôn huyết quí báu,

Đã tẩy tâm hồn trắng phau;

Vì lời Chân Kinh chép chẳng ngoa,

Từ miệng Ngài ban hứa ra:

“Dầu ngươi ác uế như son rày,

Nầy ta phiếu tuyết khôn tày”.

Điệp khúc 1

(1,2)Tiện danh đã hép chưa Ngài,

Vào trang thiên thơ quý thay,

Trong thiên quốc hiển vinh chi tày,

Tiện danh đã chép chưa Ngài?

Câu 3

3.Kìa, thành nguy nga xinh quá xinh,

Đền ngọc lầu son quí vinh:

Nhiều thiên binh, thiên sứ chói ánh,

Áo xống phô màu trắng tinh;

Thành tuyệt không gian ác, đớn đau,

Làm mờ màu xinh tốt đâu,

Muôn thiên sứ ngóng trông đêm ngày,

Tiện danh quả đã chép rày.

Điệp khúc 2

Tiện danh quả đã chép rày

Vào trang thiên thơ quý thay?

Trong thiên quốc hiển vinh chi tày,

Tiện danh quả đã chép rày.

Mới truy cập