Daniel B. Towner, 1895
Dịch lời của William R. Newell, s.1895

Câu 1

[C]1.Bao năm tôi lạc loài kiêu căng [F]xấu [C]xa,

[G7]Chẳng chú ý đến ơn mua [C]chuộc [F]thứ [C]tha;

Đâu hay do tôi Jê-sus [C]tuôn [F]huyết [C]ra

nơi [Dm]Gô-[G7]gô-[C]tha.

Điệp khúc

[F]Ấy nơi tỏ ân điển yêu [C]thương dịu dàng,

[G7]Ấy nơi Chúa tha thứ tôi [C]được trắng [C7]án.

[F]Nơi nầy gánh nặng Chúa buông [C]tha nhẹ nhàng

nơi [Dm]Gô-[G7]gô-[C]tha.

Câu 2

[C]2.Khi tôi nghe lời Ngài dạy trong [F]Thánh [C]Kinh,

[G7]Đã khóc lóc ăn năn bao [C]tội [F]đáng [C]khinh.

Xin khiêm cung quay về nhận [C]ơn [F]cứu [C]sinh

nơi [Dm]Gô-[G7]gô-[C]tha.

Điệp khúc

[F]Ấy nơi tỏ ân điển yêu [C]thương dịu dàng,

[G7]Ấy nơi Chúa tha thứ tôi [C]được trắng [C7]án.

[F]Nơi nầy gánh nặng Chúa buông [C]tha nhẹ nhàng

nơi [Dm]Gô-[G7]gô-[C]tha.

Câu 3

[C]3.Hôm nay tôi trong Ngài bình an [F]thỏa [C]vui,

[G7]Suối nước sống tuôn ra từ [C]Ngài [F]mát [C]tươi;

Thân gian nan trên dặm đường [C]xa [F]vẫn [C]ngợi

ca [Dm]Gô-[G7]gô-[C]tha.

Điệp khúc

[F]Ấy nơi tỏ ân điển yêu [C]thương dịu dàng,

[G7]Ấy nơi Chúa tha thứ tôi [C]được trắng [C7]án.

[F]Nơi nầy gánh nặng Chúa buông [C]tha nhẹ nhàng

nơi [Dm]Gô-[G7]gô-[C]tha.

Câu 4

[C]4.Ơn yêu thương muôn đời người ơi, [F]chớ [C]quên!

[G7]Chúa đã đến thế gian cho [C]người [F]nghỉ [C]yên.

Ôi! Thiên cung, dương trần từ [C]đây [F]nối [C]liền

qua [Dm]Gô-[G7]gô-[C]tha.

Điệp khúc

[F]Ấy nơi tỏ ân điển yêu [C]thương dịu dàng,

[G7]Ấy nơi Chúa tha thứ tôi [C]được trắng [C7]án.

[F]Nơi nầy gánh nặng Chúa buông [C]tha nhẹ nhàng

nơi [Dm]Gô-[G7]gô-[C]tha.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập