Daniel B. Towner, 1895
Dịch lời của William R. Newell, s.1895

Câu 1

1.Bao năm tôi lạc loài kiêu căng xấu xa,

Chẳng chú ý đến ơn mua chuộc thứ tha;

Đâu hay do tôi Jê-sus tuôn huyết ra

nơi --tha.

Điệp khúc

Ấy nơi tỏ ân điển yêu thương dịu dàng,

Ấy nơi Chúa tha thứ tôi được trắng án.

Nơi nầy gánh nặng Chúa buông tha nhẹ nhàng

nơi --tha.

Câu 2

2.Khi tôi nghe lời Ngài dạy trong Thánh Kinh,

Đã khóc lóc ăn năn bao tội đáng khinh.

Xin khiêm cung quay về nhận ơn cứu sinh

nơi --tha.

Điệp khúc

Ấy nơi tỏ ân điển yêu thương dịu dàng,

Ấy nơi Chúa tha thứ tôi được trắng án.

Nơi nầy gánh nặng Chúa buông tha nhẹ nhàng

nơi --tha.

Câu 3

3.Hôm nay tôi trong Ngài bình an thỏa vui,

Suối nước sống tuôn ra từ Ngài mát tươi;

Thân gian nan trên dặm đường xa vẫn ngợi

ca --tha.

Điệp khúc

Ấy nơi tỏ ân điển yêu thương dịu dàng,

Ấy nơi Chúa tha thứ tôi được trắng án.

Nơi nầy gánh nặng Chúa buông tha nhẹ nhàng

nơi --tha.

Câu 4

4.Ơn yêu thương muôn đời người ơi, chớ quên!

Chúa đã đến thế gian cho người nghỉ yên.

Ôi! Thiên cung, dương trần từ đây nối liền

qua --tha.

Điệp khúc

Ấy nơi tỏ ân điển yêu thương dịu dàng,

Ấy nơi Chúa tha thứ tôi được trắng án.

Nơi nầy gánh nặng Chúa buông tha nhẹ nhàng

nơi --tha.

Mới truy cập