<b>Câu 1</b>

1.Bao năm tôi lạc loài kiêu căng xấu xa,

Chẳng chú ý đến ơn mua chuộc thứ tha;

Đâu hay do tôi Jê-sus tuôn huyết ra

nơi --tha.

<b>Điệp khúc </b>

Ấy nơi tỏ ân điển yêu thương dịu dàng,

Ấy nơi Chúa tha thứ tôi được trắng án.

Nơi nầy gánh nặng Chúa buông tha nhẹ nhàng

nơi --tha.

<b>Câu 2</b>

2.Khi tôi nghe lời Ngài dạy trong Thánh Kinh,

Đã khóc lóc ăn năn bao tội đáng khinh.

Xin khiêm cung quay về nhận ơn cứu sinh

nơi --tha.

<b>Điệp khúc </b>

Ấy nơi tỏ ân điển yêu thương dịu dàng,

Ấy nơi Chúa tha thứ tôi được trắng án.

Nơi nầy gánh nặng Chúa buông tha nhẹ nhàng

nơi --tha.

<b>Câu 3</b>

3.Hôm nay tôi trong Ngài bình an thỏa vui,

Suối nước sống tuôn ra từ Ngài mát tươi;

Thân gian nan trên dặm đường xa vẫn ngợi

ca --tha.

<b>Điệp khúc </b>

Ấy nơi tỏ ân điển yêu thương dịu dàng,

Ấy nơi Chúa tha thứ tôi được trắng án.

Nơi nầy gánh nặng Chúa buông tha nhẹ nhàng

nơi --tha.

<b>Câu 4</b>

4.Ơn yêu thương muôn đời người ơi, chớ quên!

Chúa đã đến thế gian cho người nghỉ yên.

Ôi! Thiên cung, dương trần từ đây nối liền

qua --tha.

<b>Điệp khúc </b>

Ấy nơi tỏ ân điển yêu thương dịu dàng,

Ấy nơi Chúa tha thứ tôi được trắng án.

Nơi nầy gánh nặng Chúa buông tha nhẹ nhàng

nơi --tha.

Xem tất cả Beat Thánh ca

Mới truy cập