George C. Stebbins, 1878
Lê Đình Tươi, c. 1942

Mới truy cập