Nguyên bản của Thánh thư Công hội

Câu 1

1.Dầu thù nghịch càng thêm đánh đổ hơn,

Lời Kinh Thánh chẳng nao sờn,

nhờ đại quyền tay Chúa phủ bao,

nên không thế chi mòn hao.

Tuy hết cả oai quyền của ác ma,

Cùng đạo binh hung hủy phá,

Nhưng chẳngthể rung rinh được nào,

Kinh Thánh vững nhưlao.

Điệp khúc

Lời Chúa cứ đứng vững bấy,

Cứ kiên lập thật không chi tày,

Tràn khắp chốn chốn thế giới.

Linh năng thực hữu mỗi nơi;

Lời Chúa quyết cứ đứng vững,

Dẫu quân nghịch tràn lan như rừng,

Trời qua, nhân gian tan như mây khói,

Lời Kinh Thánh đứng y nguyên hoài.

Câu 2

2.Dầu cừu địch dùng tên lửa tấn công,

Lời Kinh Thánh vững như đồng;

Người đời hằng hoài nghi Sách thánh kia,

Như tên bắn vô tròng bia.

Kinh Thánh giống thạch bàn vững biết bao,

Mặc đời khinh chê, vu cáo;

Con cái Chúa luôn hưởng bao ơn lành,

Duy Thánh Kinh ban trường sinh.

Điệp khúc

Lời Chúa cứ đứng vững bấy,

Cứ kiên lập thật không chi tày,

Tràn khắp chốn chốn thế giới.

Linh năng thực hữu mỗi nơi;

Lời Chúa quyết cứ đứng vững,

Dẫu quân nghịch tràn lan như rừng,

Trời qua, nhân gian tan như mây khói,

Lời Kinh Thánh đứng y nguyên hoài.

Câu 3

3.Đồng lòng nguyện truyền Kinh Thánh khắp nơi,

Tường tận cho mỗi người đời,

Rằng lòng đại từ thương xót Chúa Cha,

Công lao Chúa Con chuộc ta.

Gươm báu Thánh Linh lòa ánh vinh quang,

Quyền lực Sa-tan tiêu tán;

Tuy cả trái đất qua đi mặc dầu,

Kinh Thánh chẳng di dịch đâu.

Điệp khúc

Lời Chúa cứ đứng vững bấy,

Cứ kiên lập thật không chi tày,

Tràn khắp chốn chốn thế giới.

Linh năng thực hữu mỗi nơi;

Lời Chúa quyết cứ đứng vững,

Dẫu quân nghịch tràn lan như rừng,

Trời qua, nhân gian tan như mây khói,

Lời Kinh Thánh đứng y nguyên hoài.

Mới truy cập