Nguyên bản của Thánh thư Công hội

Câu 1

1.Dầu [Bb]thù nghịch càng thêm đánh đổ hơn,

Lời [Eb]Kinh Thánh chẳng nao [Bb]sờn,

[Bb]nhờ đại quyền tay Chúa phủ bao,

nên [C7]không thế chi mòn [F]hao.

Tuy [F7]hết cả oai quyền [Bb]của ác [Gm]ma,

Cùng [Eb]đạo binh [Gm]hung hủy [D7]phá,

Nhưng [Cm]chẳng[Eb]thể rung [C7]rinh được [Bb]nào,

Kinh [Bb]Thánh vững [F7]như[Bb]lao.

Điệp khúc

Lời [Bb]Chúa cứ đứng vững bấy,

Cứ [Gm]kiên lập [Eb]thật không [Bb]chi tày,

Tràn [Bb]khắp chốn chốn thế giới.

Linh [C7]năng thực hữu mỗi [F7]nơi;

Lời [Bb]Chúa quyết cứ đứng vững,

Dẫu [Gm]quân nghịch [Eb]tràn lan [Bb]như rừng,

Trời [Gm]qua, nhân [Bb]gian tan [Bb]như mây [Bb]khói,

[C]Lời [Bb]Kinh Thánh đứng y [F7]nguyên [Bb]hoài.

Câu 2

2.Dầu [Bb]cừu địch dùng tên lửa tấn công,

Lời [Eb]Kinh Thánh vững như [Bb]đồng;

Người [Bb]đời hằng hoài nghi Sách thánh kia,

Như [C7]tên bắn vô tròng [F]bia.

Kinh [F7]Thánh giống thạch bàn [Bb]vững biết [Gm]bao,

Mặc [Eb]đời khinh [Gm]chê, vu [D7]cáo;

Con [Cm]cái Chúa [Eb]luôn hưởng [C7]bao ơn [Bb]lành,

Duy [Bb]Thánh Kinh [F7]ban trường [Bb]sinh.

Điệp khúc

Lời [Bb]Chúa cứ đứng vững bấy,

Cứ [Gm]kiên lập [Eb]thật không [Bb]chi tày,

Tràn [Bb]khắp chốn chốn thế giới.

Linh [C7]năng thực hữu mỗi [F7]nơi;

Lời [Bb]Chúa quyết cứ đứng vững,

Dẫu [Gm]quân nghịch [Eb]tràn lan [Bb]như rừng,

Trời [Gm]qua, nhân [Bb]gian tan [Bb]như mây [Bb]khói,

[C]Lời [Bb]Kinh Thánh đứng y [F7]nguyên [Bb]hoài.

Câu 3

3.Đồng [Bb]lòng nguyện truyền Kinh Thánh khắp nơi,

Tường [Eb]tận cho mỗi người [Bb]đời,

Rằng [Bb]lòng đại từ thương xót Chúa Cha,

Công [C7]lao Chúa Con chuộc [F]ta.

Gươm [F7]báu Thánh Linh lòa [Bb]ánh vinh [Gm]quang,

Quyền [Eb]lực Sa-[Gm]tan tiêu [D7]tán;

Tuy [Cm]cả trái [Eb]đất qua [C7]đi mặc [Bb]dầu,

Kinh [Bb]Thánh chẳng [F7]di dịch [Bb]đâu.

Điệp khúc

Lời [Bb]Chúa cứ đứng vững bấy,

Cứ [Gm]kiên lập [Eb]thật không [Bb]chi tày,

Tràn [Bb]khắp chốn chốn thế giới.

Linh [C7]năng thực hữu mỗi [F7]nơi;

Lời [Bb]Chúa quyết cứ đứng vững,

Dẫu [Gm]quân nghịch [Eb]tràn lan [Bb]như rừng,

Trời [Gm]qua, nhân [Bb]gian tan [Bb]như mây [Bb]khói,

[C]Lời [Bb]Kinh Thánh đứng y [F7]nguyên [Bb]hoài.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập