Câu 1

1.Lòng tôi yêu Giáo hội thay,

Chỗ Chúatrú xưa nay;

Ấy do ân điển Ngài cao sâu bấy,

Tuôn huyết cứu mua Hội nầy.

Câu 2

2.Lòng tôi yêu Giáo hội thay,

Trước Chúa vách thánh chẳng lay,

Chúa khắc danh thánh vào tay nhân ái,

Săn sóc giống con ngươi Ngài.

Câu 3

3.Lòng tôi nhơn Giáo hội đây,

Tuôn nước mắt khẩn đảo nay;

Bởi yêu thương Giáo Hội tôi lo lắng

Cho đến lúc hết nhọc nhằn.

Câu 4

4.Điều vui hơn hết lòng ưa:

Hội Thánh noi dấu Chúa xưa,

Cảm thông, giao kết ngọt ngào cao quý,

Ca khúc yêu thương muôn thì.

Câu 5

5.Thật như Kinh Thánh bền lâu,

Hội Thánh rực rỡ kém đâu,

Hiển vinh, hạnh phước nghìn thuđối,

Trên đất cũng như trên trời.

Xem tất cả Karaoke Thánh ca

Mới truy cập