Câu 1

1.Chúa Thánh Linh, tôi cúi xin Ngài

Ngự vào lòng nầy cách hiển oai;

Đáp xuống như chim bồ câu hiện,

mỗi tâm chờ đợi khẩn nguyện.

Câu 2

2.Chúa Thánh Linh, xin đến lòng nầy,

Đặt tội vào thập giá đóng ngay,

Quyết đóng đinh luôn tội tâm nầy,

Để tâm linh được sạch sẽ hoài.

Câu 3

3.Chúa Thánh Linh, tôi đóng đinh rồi

Lòng nguyền được sự sống Chúa thôi;

Hãy lấy hơi linh đầy năng lực,

Bứt đứt dây sự chết trói buộc.

Câu 4

4.Chúa Thánh Linh, tôi ước lòng nầy

Được Ngài ngự đầy chính bữa nay;

Hãy đến đem nhân từdật,

Ước mến ơn hiện diện thơm nực.

Câu 5

5.Chúa Thánh Linh ban xuống từ trời,

Nguyền hằng ngày Ngài ấn chứng tôi;

Cánh ái nhơn luôn đỡ thân nầy;

Đến hưởng ơn thiên đàng vui vầy.

Xem tất cả Karaoke Thánh ca

Mới truy cập