Samuel S. Wesley, 1864
Dịch lời của Samuel J. Stone, 1866

Câu 1

1.Căn duy nhất Jê-sus thôi,

Nàng Hội Thánh nương trên Ngài;

Lời thiêng, nước thánh rửa lỗi xưa,

Tân tạo nên trang hiền giai;

Ngài từ thượng thiên xuống kiếm nàng,

Hứa khiến nên tân phụ Ngài,

Hy sinh đem huyết cao mua nàng,

nàng Chúa lâm hình đây.

Câu 2

2.Tuy dung thân khắp trong nhân gian,

Hiệp một thánh dân thiên thành,

Nầy quy tắc cứu rỗi quý nương,

Một Cha, đức tin, trùng sinh;

Nàng ngợi một danh Chúa hiển vinh,

Bánh thánh hưởng chung tiệc linh;

Ngày đêm nôn nả trông mong luôn,

Nguyền đạt mỗi ơn Thần minh!

Câu 3

3.Tuy nhân gian chán chê ghen tuông,

Họ làm khổ cho thân nàng,

phe đảng lắm lúc tan,

Thêm họa bởi men dị đoan

Dầu vậy, ngày đêm các thánh luôn

Tỉnh thức khẩn ơn Ngài ban,

Đêm kêu than sắp như sương tan,

Vừng hồng ló, ca ngợi vang.

Câu 4

4.Tuy đương cơn đấu tranh hoang mang,

Đường đời khổ lao thân nàng,

Nàng mong lúc kết liễu chiến đoan,

Qua ngày thiên niên bình an

Nàng mường tượng đôi mắt sáng choang,

Nóng nảy ngắm trông Hiền Lang,

Rồi khi đắc thắng, trong vinh quang

Nàng được nghỉ ngơi bình an.

Câu 5

5.Tuy thân trên đất đương chơi vơi,

Hội hiệp với Ba Ngôi Trời,

Cùng thông cảm các thánh nghỉ ngơi

Sớm hôm chén vui đầy vơi,

Ồ, nhìn lên chư thánh thảnh thơi,

Khẩn Chúa xuống ơn nhuần tươi,

Hầu ta như chúng khiêm nhu kia,

Cùng Ngàitrên trời vui.

Mới truy cập