J. B. Dykes, 1823-1876
Dịch lời của Harriet Auber, 1773-1862

Câu 1

1.Jê-[Eb]sus từng hà hơi [Ab]các thánh [Eb]xưa,

Vui [Cm]hứa, về [F7]trời bèn [Bb7]sai

Thần [Eb]Ngài hạ [Eb7]lâm an [Ab]ủi, dắt [Eb]đưa,

Ngự [Bb7]giữa ta [Eb]hoài.

Câu 2

2.Ngài [Eb]từng hiện như lưỡi [Ab]lửa sáng [Eb]choang,

Dạy [Cm]dỗ, ngự [F7]trị tâm [Bb7]linh

Từ [Eb]trời ngự [Eb7]hạ như [Ab]gió chuyển [Eb]vang,

[Bb7]vẫn[Eb]hình.

Câu 3

3.Từ [Eb]trời Ngài đem thanh [Ab]phong cao [Eb]thượng,

Thiên [Cm]khách dịu [F7]dàng, hiền [Bb7]lương;

Ngài [Eb]tìm lòng [Eb7]nào khiêm [Ab]tốn đáng [Eb]thương,

Ngự [Bb7]suốt miên [Eb]trường.

Câu 4

4.Nầy [Eb]nguồn đạo tâm ta [Ab]vốn[Eb]nay,

Đắc [Cm]thắng mọi [F7]trận hùng [Bb7]oai,

Mỗi [Eb]ngày lòng [Eb7]hằng[Ab]tưởng thẳng [Eb]ngay,

Đều [Bb7]bởi công [Eb]Ngài.

Câu 5

5.Nguyền [Eb]Thần đầy ân điển [Ab]với khiết [Eb]tinh,

Thương [Cm]kẻ bạc [F7]nhược hiện [Bb7]nay,

Nguyện [Eb]lòng nầy [Eb7]nên nơi [Ab]ở Thánh [Eb]Linh,

Thành [Bb7]tâm mời [Eb]Ngài.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập