J. B. Dykes, 1823-1876
Dịch lời của Harriet Auber, 1773-1862

Câu 1

1.Jê-sus từng hà hơi các thánh xưa,

Vui hứa, về trời bèn sai

Thần Ngài hạ lâm an ủi, dắt đưa,

Ngự giữa ta hoài.

Câu 2

2.Ngài từng hiện như lưỡi lửa sáng choang,

Dạy dỗ, ngự trị tâm linh

Từ trời ngự hạ như gió chuyển vang,

vẫnhình.

Câu 3

3.Từ trời Ngài đem thanh phong cao thượng,

Thiên khách dịu dàng, hiền lương;

Ngài tìm lòng nào khiêm tốn đáng thương,

Ngự suốt miên trường.

Câu 4

4.Nầy nguồn đạo tâm ta vốnnay,

Đắc thắng mọi trận hùng oai,

Mỗi ngày lòng hằngtưởng thẳng ngay,

Đều bởi công Ngài.

Câu 5

5.Nguyền Thần đầy ân điển với khiết tinh,

Thương kẻ bạc nhược hiện nay,

Nguyện lòng nầy nên nơi Thánh Linh,

Thành tâm mời Ngài.

Mới truy cập