Thomas Hastings, 1784-1872
Dịch lời của J. S. B. Monsell, 1863

Mới truy cập