A. H. Ackley
Dịch lời của A. H. Ackley

Câu 1

1.Hầu [Bb]việc Jê-[Gm]sus Đấng [Bb]sống [Gm]nay,

Ngự [Bb]trong dương [Gm]thế[Bb]ràng;

Lòng [Bb]biết chắc [D7]Chúa sống [Gm]trăm phần,

Mặc [C]ai đa [C7]nghi vấn [F]nan;

[F7] Lời [Bb]Ngài tôi [Gm]nghe thỏa [Bb]thích [Gm]thay,

Nhìn [Bb]tay thương [Gm]xót[Bb]ràng,

Ngài [C]hằng gần tôi khi [C7]nhu yếu,

Phỉ [F]phu [C7]mọi [F]đàng.

Điệp khúc 1

Ngài [Bb]sống, Ngài [Bb7]sống,

Chúa [Eb]Jê-sus sống hiện [Bb]rày!

Đi [F7]chung trò chuyện suốt [Eb]lối hẹp [Bb]hòi,

Tâm [C7]tôi vui mừng thư [F7]thái;

Ngài [Bb]sống, Ngài [Bb7]sống

Để [Eb]ban ơn [Cm]cứu ta [D]đấy;

Nếu [G]hỏi chứng [Cm]cớ Chúa [C7]sống đâu nào,

[A7]Rằng, [Bb]Chúa sống [F7]trong lòng [Bb]này!

Câu 2

2.Hằng [Bb]ngày tôi [Gm]xem thế [Bb]giới [Gm]đây,

Ngài [Bb]đang săn [Gm]sóc mỗi [Bb]điều,

Lòng [Bb]quyết chẳng [D7]thể thất [Gm]vọng được,

[C]tôi gian [C7]nan[F]xiêu;

[F7] Nhìn [Bb]nhận Jê-[Gm]sus dẫn [Bb]dắt [Gm]tôi,

Vượt [Bb]qua cơn [Gm]sóng gió [Bb]nhiều,

Hy [C]vọng gặp Jê-sus [C7]ta đến,

Biết [F]đâu [C7]mai [F]chiều.

Điệp khúc 1

Ngài [Bb]sống, Ngài [Bb7]sống,

Chúa [Eb]Jê-sus sống hiện [Bb]rày!

Đi [F7]chung trò chuyện suốt [Eb]lối hẹp [Bb]hòi,

Tâm [C7]tôi vui mừng thư [F7]thái;

Ngài [Bb]sống, Ngài [Bb7]sống

Để [Eb]ban ơn [Cm]cứu ta [D]đấy;

Nếu [G]hỏi chứng [Cm]cớ Chúa [C7]sống đâu nào,

[A7]Rằng, [Bb]Chúa sống [F7]trong lòng [Bb]này!

Câu 3

3.Nầy [Bb]cùng vui [Gm]lên giáo [Bb]hữu [Gm]ơi,

Hòa [Bb]thanh ca [Gm]khúc khải [Bb]hoàn;

Bài [Bb]Ha-lê-[D7]lu-gia [Gm]muôn đời,

Jê-[C]sus Christ, [C7]Vua hiển [F]vang;

[F7] Nguồn [Bb]cậy trông [Gm]cho kẻ [Bb]kiếm [Gm]nay,

Hộ [Bb]phương cho [Gm]kẻ đã [Bb]gặp,

Không [C]người nào hiền lành [C7]nhân ái

sánh [F]Jê-[C7]sus [F]kịp.

Điệp khúc 1

Ngài [Bb]sống, Ngài [Bb7]sống,

Chúa [Eb]Jê-sus sống hiện [Bb]rày!

Đi [F7]chung trò chuyện suốt [Eb]lối hẹp [Bb]hòi,

Tâm [C7]tôi vui mừng thư [F7]thái;

Ngài [Bb]sống, Ngài [Bb7]sống

Để [Eb]ban ơn [Cm]cứu ta [D]đấy;

Nếu [G]hỏi chứng [Cm]cớ Chúa [C7]sống đâu nào,

[A7]Rằng, [Bb]Chúa sống [F7]trong lòng [Bb]này!


Danh sách hợp âm

Mới truy cập