George J. Elvey, 1816-1893

Câu 1

[G]1.Hôm nay Chúa oai [Em]quyền [D7]phục [G]sinh,

Anh em hãy ca [Em]ngợi [Am]tôn [B7]vinh,

[Em]Dâng lên [Am]Chúa cả [D7]thần, hồn, [G]thân,

Đừng nên [D7]để ý [A7]riêng dự [D]phần;

[D]Vì bầy chiên Ngài [G]đành [D7]tuôn [G]huyết,

Thay ta [G7]hiến trọn [C]thân [G7]cao [C]khiết;

[E7]Hãy hát [Am]lên mừng [Dm]Chúa sống [G]lại,

[C]Ngài sống [G]vô cùng, [D7]khiến vui [G]hoài!

Câu 2

[G]2.Thân không vết Jê-[Em]sus [D7]dâng [G]đấy

Cho Cha thánh thương [Em]nhận [Am]con [B7]đây;

[Em]Trong cơn [Am]chiến đấu [D7]thật hùng [G]oai,

Quân ma [D7]quỉ thua [A7]luôn chạy [D]dài;

[D]Ngài đầy ân trạch [G]vì [D7]ta [G]chết,

Nên đem [G7]cả hồn, [C]thân [G7]dâng [C]hết;

[E7]Hãy hát [Am]lên mừng [Dm]Chúa sống [G]lại,

[C]Ngài sống [G]vô cùng, [D7]vẻ vang [G]hoài!

Câu 3

[G]3.Chiên Con thánh thay [Em]vì [D7]ta [G]chết,

Hôm nay sống vinh [Em]diệu [Am]hơn [B7]hết;

[Em]Trên ngôi [Am]Cứu Chúa [D7]thật hùng [G]oai,

Cha giao [D7]quản cai [A7]muôn muôn [D]loài;

[D]Đồng ngợi Vua hồi [G]quân [D7]ca [G]khải,

Tôn cao [G7]Đấng ban [C]sống [G7]mãi [C]mãi;

[E7]Hỡi Chúa [Am]nhân từ, [Dm]cứu chúng [G]sinh,

[C]Và dắt [G]đưa vào [D7]ở thiên [G]đình.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập