Elizabeth Pate
Nguyệt Thu

Câu 1

1.Về đây chung [D]nhóm phước hạnh biết [A7]bao,

được Cha thêm sức dưỡng nuôi tâm [D]hồn.

Niềm vui trong Chúa càng thêm hăng [G]hái,

khát khao được [D]đến với [A7]Cha gần [D]hơn.

Điệp khúc

Giờ [D7]đây từ [G]giã mỗi người mỗi [D]nơi,

dù có cách [A7]xa hằng nhớ đến [D]nhau.

Nguyện [D7]Cha từ [G]ái luôn gìn giữ [D]anh,

dẫu ở nơi [A7]đâu Ngài vẫn theo [D]cùng.

Câu 2

2.Dù cho xa [D]cách nhưng lòng vững [A7]an,

nhờ Cha đưa dắt suốt trên thiên [D]trình.

Lòng luôn ghi nhớ ngày vui ơn [G]phước

sống trong lời [D]Chúa thỏa [A7]vui cùng [D]nhau.

Điệp khúc

Giờ [D7]đây từ [G]giã mỗi người mỗi [D]nơi,

dù có cách [A7]xa hằng nhớ đến [D]nhau.

Nguyện [D7]Cha từ [G]ái luôn gìn giữ [D]anh,

dẫu ở nơi [A7]đâu Ngài vẫn theo [D]cùng.

Câu 3

3.Nguyện Cha soi [D]sáng trên từng bước [A7]đi

dù cho anh đến nơi phương xa [D]nào.

Làm theo gương Chúa hầu việc khiêm [G]tốn,

giúp cho người [D]biết đến [A7]danh Jê-[D]sus.

Điệp khúc

Giờ [D7]đây từ [G]giã mỗi người mỗi [D]nơi,

dù có cách [A7]xa hằng nhớ đến [D]nhau.

Nguyện [D7]Cha từ [G]ái luôn gìn giữ [D]anh,

dẫu ở nơi [A7]đâu Ngài vẫn theo [D]cùng.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập