George C. Stebbins
Dịch lời của Fanny J. Crosby

Câu 1

1. Jê-sus đang êm dịu gọi ta mau kíp đến,

đến mau giờ đây, đến ngay giờ đây.

Sao ta luôn xa lìa tình yêu thương vô đối,

xa rời xa cách luôn đêm ngày.

Điệp khúc

Chúa đang gọi anh, Chúa đang gọi anh.

Chúa đang kêu anh mau quay về,

Ngài hằng chờ anh kíp đến.

Câu 2

2. Jê-sus luôn ban bình an cho ai kíp đến,

đến mau giờ đây, đến ngay giờ đây.

Mau mau đem bao nặng nề trao Cha chí ái,

-sus quăng nó xa anh liền.

Điệp khúc

Chúa đang gọi anh, Chúa đang gọi anh.

Chúa đang kêu anh mau quay về,

Ngài hằng chờ anh kíp đến.

Câu 3

3. Jê-sus nay đang đợi chờ anh mau kíp đến,

Chúa đang chờ anh, Chúa đang chờ đây.

Anh mau đem ô tội đặt nơi chân Cứu Chúa,

xa lìa ngay chớ nương theo hoài.

Điệp khúc

Chúa đang gọi anh, Chúa đang gọi anh.

Chúa đang kêu anh mau quay về,

Ngài hằng chờ anh kíp đến.

Mới truy cập