John McGranahan
Phạm Xuân Thiều

Câu 1

1.Kìa tin vui vang khắp cùng mọi người

từ nơi Chúa mà anh đã nghe.

Nầy anh ơi mau đến Jê-sus liền.

Ngài mong tiếp rước anh vô nhà.

Điệp khúc

Nầy hãy mau mau nầy hãy mau mau

chạy đến -sus tin nhận ngay.

Nầy anh mau tin kíp tin -sus

thì anh sống thỏa vui muôn đời.

Câu 2

2.Kìa Jê-sus đang muốn anh quay về,

về ngay đi còn vơ vẫn chi.

Thần linh kia soi sáng tâm anh liền.

Ngài mong với anh trọn đời.

Điệp khúc

Nầy hãy mau mau nầy hãy mau mau

chạy đến -sus tin nhận ngay.

Nầy anh mau tin kíp tin -sus

thì anh sống thỏa vui muôn đời.

Câu 3

3.Đời anh mau dâng hết cho -sus,

nhìn xem nơi dòng huyết thánh kia.

Chờ mong anh dâng tất sanh cho Ngài.

Nầy anh hỡi kíp dâng cho Ngài.

Điệp khúc

Nầy hãy mau mau nầy hãy mau mau

chạy đến -sus tin nhận ngay.

Nầy anh mau tin kíp tin -sus

thì anh sống thỏa vui muôn đời.

Mới truy cập