I.H. Meredith
Dịch lời của I.H. Meredith

Câu 1

1.Lòng mừng vui rao truyền danh Chúa

cho nhân loại chìm trong nơi thương đau.

Nhờ Chúa giúp ta luôn gặt đem

chiến thắng cho Ngài.

Dầu gặp khi mưa gió bão bùng,

hoặc gặp khi ban mai an tịnh,

ta không sờn truyền rao tình

thương Chúa ra cùng chốn.

Điệp khúc

Kìa tình yêu Jê-sus rộng lớn bất tuyệt,

vì toàn nhân gian nên Ngài đã lâm trần.

Chuộc tội nhân từ nơi tăm tối nhờ

dòng huyết từ Gô-gô-tha, gội sạch

bao ô dơ khiến tâm sạch trong.

Câu 2

2.Cùng nhau ta lên đường tranh đấu

toán quân tinh nhuệ mau mau xung phong.

Nhờ Jê-sus oai phong quyền năng

danh tướng đi đầu.

Cùng gặt bao nhiêu chiến thắng về,

lòng mừng vui ca khúc khải hoàn,

tinh binh Ngài lòng không nao núng

rao truyền về Chúa.

Điệp khúc

Kìa tình yêu Jê-sus rộng lớn bất tuyệt,

vì toàn nhân gian nên Ngài đã lâm trần.

Chuộc tội nhân từ nơi tăm tối nhờ

dòng huyết từ Gô-gô-tha, gội sạch

bao ô dơ khiến tâm sạch trong.

Mới truy cập