Nhạc và lời: Nguyễn Thanh Phiên

Câu 1

1.Nghe Lời Cha phán truyền con được thay đổi lòng,

xa đường riêng lối tà, quay bước về với Cha.

Cha truyền: “Hãy đứng lên”. Chính con vốn tê liệt,

vừa nghe tiếng phán tuyên, con vâng lời đứng lên.

Xưa làm theo ý mình, nay tìm theo ý Ngài.

Con được thay đổi lòng theo tiếng Ngài phán tuyên.

Câu 2

2.Nghe Lời Cha phán truyền con được thay đổi lòng.

Con nguyện yêu kính Ngài, dâng Chúa trọn tất sanh.

Năng quyền Chúa lớn lao với ai biết vâng lời.

Tội ô Chúa thứ tha bởi huyết Ngài đổ ra.

Chăm tìm vương quốc Ngài, soi rạng danh Chúa Trời.

Con được thay đổi lòng theo tiếng Ngài phán tuyên.

Mới truy cập