Ida A. Kontz
Dịch lời của I.A. Kontz

Câu 1

Bạn ngạc nhiên nhân sao

tôi mến yêu -sus, yêu

-sus, kính khen Ngài!

Bạn ngạc nhiên nhân sao

tôi mến yêu -sus?

Này bạn hãy ngồi nghe đôi lời:

Tôi yêu Ngài vì Ngài đã gánh

tội lỗi tôi, chịu hình thế tôi.

Này nguyên nhân sao tôi

luôn mến yêu -sus:

Jê-sus chịu chết thế tôi.

Mới truy cập