Oliver Holden, 1792
Dịch lời của E.Perronet,1779

Câu 1

1.Ngợi danh Jê-sus rất oai quyền thay!

Các thiên thần sấp trước Ngài;

Cung hiến vương miện tôn Christ lên ngai,

Tung danh Chúa quyền oai!

Cung hiến vương miện tôn Christ lên ngai,

Thành kính tôn Chúa muôn loài!

Câu 2

2.Tội nhân yêu Chúa chẳng khi nào phai

Nuốt cay ngậm đắng bao nài;

Bao chiến thắng vật đem hiến trước ngai,

Tung danh Chúa quyền oai!

Bao chiến thắng vật đem hiến trước ngai,

Thành kính tôn Chúa muôn loài!

Câu 3

3.Phàm ai trông giống A-đam tự lai,

Đã được chuộc bởi ơn Ngài;

Cung kính tôn thờ nghiêng dưới bệ ngai,

Tung danh Chúa quyền oai!

Cung kính tôn thờ nghiêng dưới bệ ngai,

Thành kính tôn Chúa muôn loài!

Câu 4

4.Mọi dân muôn giống chẳng phân biệt ai,

Sống trên toàn thế gian nầy,

Xưng Đấng Christ Vua hiển vinh thay,

Tung danh Chúa quyền oai!

Xưng Đấng Christ Vua hiển vinh thay,

Thành kính tôn Chúa muôn loài!

Câu 5

5.Nguyện ta chung các thánh trên trời nay

Kính cung quỳ dưới chơn Ngài;

Ca khúc muôn đời tôn Christ lên ngai,

Tung danh Chúa quyền oai!

Ca khúc muôn đời tôn Christ lên ngai,

Thành kính tôn Chúa muôn loài!

Mới truy cập