Thoro Harris
Dịch lời của T. Harris

Câu 1

Trần thế tối tăm càng thêm ô tội,

thế nhân càng điêu linh bể thắm sâu.

Ngày Chúa tái lai làm Vua đã gần,

mau rao truyền danh Jê-sus cùng khắp muôn dân.

Jê-sus mau đến, Jê-sus mau đến, vui mừng,

lòng trông mong Chúa tái lai.

Hoặc đêm tăm tối, hay ngày hừng đông tươi sáng,

mau truyền danh Chúa ra mọi nơi.

Mới truy cập