Phạm Xuân Hiển và Ngô Văn Bửu

Điệp khúc

Ha-lê-lu-gia, Ha-lê-lu-gia,

Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia,

Ha-lê-lu-gia, Ha-lê-lu-gia!

Ha-lê-lu-gia, Ha-lê-lu-gia,

Ha-lê-lu-gia! -sus Christ

sẽ đến ngay, kíp lai hồi.

Câu 1

Nguyện cứ tỉnh thức,

cứ thức canh hỡi anh em.

Nguyện cứ tỉnh thức,

cứ thức canh hỡi anh em.

Nguyện cứ tỉnh thức,

cứ thức canh các bạn thanh niên hỡi!

-sus Christ sẽ đến ngay kíp lai hồi.

Điệp khúc

Ha-lê-lu-gia, Ha-lê-lu-gia,

Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia,

Ha-lê-lu-gia, Ha-lê-lu-gia!

Ha-lê-lu-gia, Ha-lê-lu-gia,

Ha-lê-lu-gia! -sus Christ

sẽ đến ngay, kíp lai hồi.

Câu 2

Cầu Chúa Cứu Thế ban cho

con Thánh Linh Ngài.

Cầu Chúa Cứu Thế ban cho

con Thánh Linh Ngài,

cùng sống mãi mãi với Chúa Cha

trên trời cao vinh hiển,

-sus Christ sẽ đến ngay kíp lai hồi.

Mới truy cập