Chester G.Allen
Dịch lời của Fanny Crossby

Câu 1

Tôn Chúa, ngợi Chúa -sus đấng thi ân mua chuộc ta.

Ôi! đất cùng hát ái tâm Ngài rao giảng ra.

Tôn Chúa, tụng Chúa rao giảng danh cao trọng tuyệt vời nay.

Tôn Chúa, tôn Ngài, dâng bài ca hỉ hân này.

-sus lai hồi đắc thắng trên cả thế gian đây.

Vinh hiển quyền bính thế gian thuộc Jê-sus đây.

Tôn Chúa, ngợi Chúa Jê-sus đang thi ân mua chuộc ta.

Tôn Chúa, tôn Ngài, dâng bài ca hỉ hân này.

Mới truy cập