Mosie Lister
Dịch lời của M.Lister

Câu 1

1.Nguyện lòng con xưng Chúa cho người biết là

Jê-sus Thiên Chúa luôn luôn tuyệt đối.

Xưng danh Chúa giáng thế làm người,

mang gánh thay trên thập hình để cứu nhân loại.

Điệp khúc 1

-sus, -sus, Đấng ban cho tin yêu, hy vọng, nhân ái!

-sus, - sus. -sus Chúa muôn đời.

Câu 2

2.Hòa bình khi nhân thế xưng -sus và

thành tâm cung kính luôn tôn thờ Chúa.

Xưng danh Chúa vang mãi suốt đời,

luôn hát xướng cả tâm hồn, trung tín theo Ngài.

Điệp khúc 1

-sus, -sus, Đấng ban cho tin yêu, hy vọng, nhân ái!

-sus, - sus. -sus Chúa muôn đời.

Câu 3

3.Nguyện đời con theo Chúa luôn thành tín và

truyền rao danh Chúa ra cho trần thế.

Xưng danh Chúa cho dẫu thế nào

con vẫn mãi báo tin mừng và hát khen Ngài.

Điệp khúc 1

-sus, -sus, Đấng ban cho tin yêu, hy vọng, nhân ái!

-sus, - sus. -sus Chúa muôn đời.

Điệp khúc 2

-sus, -sus, Đấng ban cho tin yêu, hy vọng, nhân ái!

-sus, - sus. Đấng con thờ kính danh Ngài.

Mới truy cập