Hòa âm: Ken Barker
Ê-sai 53, Phi-líp 2:6-11

Câu 1

Ngài là Vua, Chúa muôn loài.

Ngài đã sống đắc thắng cõi chết,

Chúa rất quyền oai.

Mọi đầu gối sẽ quỳ,

mọi môi lưỡi xưng nhận:

Chính -sus Christ Chúa ta.

Mới truy cập