Naida Hearn
Dịch lời của Naida Hearn

Câu 1

-sus danh trên hết muôn danh,

Cứu Chúa diệu vinh thay,

NgàiVua hiển vinh muôn đời.

Em-ma-nu-ên, Thượng Đế giữa nhân gian,

Đấng Cứu Chuộc vinh quang,

Ngôi Lời từ Cha.

Mới truy cập